Súkromná športová stredná odborná škola

 

Navigácia

Dôležité oznamy

Kritéria prijatia do 1. ročníka 2018/19

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2018/2019

Súkromná športová stredná odborná škola, M.C.Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava ponúka možnosť pre absolventov základnej školy študovať v týchto študijných odboroch:

2951 MVýživa a šport - štúdium končí maturitnou skúškou

6343 MŠportový manažment - štúdium končí maturitnou skúškou

V prípade otázok :

Kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je Martina Duffeková a Mgr. Roman Beitl

Mobil: 0940 431 031, 0908 808 090

E-mail: taj.skolysport@gmail.com, info@sportskola.eu

www.sportskola.eu alebo ssportovasos.edupage.org

 

Riaditeľ súkromnej športovej strednej odbornej školy (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v zmysle § 64, 65, 66 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon). Vo všetkých nižšie uvedených častiach sa pod pojmom škola rozumie Súkromná športová stredná odborná škola, M.C.Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava.


Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008 (talentové skúšky). Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 20. februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa týka všetkých žiakov bez rozdielu.

Počty žiakov, ktorých možno prijať na štúdium v príslušnom školskom roku:

Pre školský rok 2018/2019 je možné prijať 60 žiakov do I. ročníka [§ 65, ods. 1, pís. a), zák. 245/2008].

 

Riaditeľ školy určuje termíny prijímacích skúšok na školu takto:

1. riadny termín - 29. 3. 2018

2. náhradný termín - 13. 4. 2018

 

Miesto konania : V priestoroch školy, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava

Na základe prihlášky zaslanej na školu bude každý uchádzač/zákonný zástupca písomne informovaný o termíne prijímacieho konania uchádzača. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšok a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Konkrétny termín bude oznámený uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnych termínoch.

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE

Súčasťou prijímacieho konania je :

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

2. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Bodovanie prospechu za II. polrok 8. ročníka a I. polroka 9. ročníka z predmetov SJL, ANJ (NJ,RJ), DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, GEO, OBN je nasledovné:

Priemer do 1,50 = 10 bodov

Priemer do 2,00 = 8 bodov

Priemer do 2,30 = 6 bodov

Priemer do 2,50 = 4 body

Priemer do 2,70 = 2 body

Priemer nad 2,70 = 0 bodov

 

3. Overenie schopností, zručností, talentové skúšky - maximálny počet 60 bodov

Všeobecné pohybové testy:

- člnkový beh 5 x 10 metrov,

- výdrž v zhybe na rebrinách,

- prekážková dráha - faktor obratnosti,

- skok do diaľky z miesta,

- hod 3 kg plnou loptou /medicinbalom/,

- test ohybnosti - predklon s dosahovaním v stoji


4. Zdravotný stav - lekársku správu resp. potvrdenie (musí obsahovať aj výsledky záťažového testu) treba odovzdať najneskôr pri prezentácii na talentových skúškach. Bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave nemôže byť uchádzač pripustený k talentovým skúškam.

 

5. Športové výsledky – potvrdenie o úrovni súťaží v ktorej sa uchádzač aktívne zúčastnil, v regionálnych výberoch, v Slovenskej reprezentácii, kópie diplomov za dosiahnuté úspechy (max. 10 bodov).

 

6. Test – všeobecné jazykové a študijné predpoklady, slovenský jazyk, anglický jazyk, biológia, matematika, šport, zemepis (max. 30 bodov).

Maximálny počet získaných bodov je 110.

 

ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:

1. Pre úspešné zvládnutie talentových skúšok je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu zo všetkých bodov. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.

2. Riaditeľ školy zverejní výsledné poradie uchádzačov samostatne pre každý študijný odbor v určených termínoch v zmysle zákona na internetovej stránke školy www.sportskola.eu alebo ssportovasos.edupage.org

3. Výsledky prijímacej skúšky budú uchádzačom oznámené aj písomne. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí.

4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

5. Pri zápise zákonný zástupca predloží zápisný lístok (vydáva ZŠ), potvrdenie o zaplatení zápisného a podpíše zmluvu o štúdiu.

6. Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou, a to len na jednej strednej škole.

 

V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať - zápisné sa v tom prípade nevracia.

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v priebehu mesiaca apríl 2018 na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis, v rozhodnutí o prijatí žiaka na strednú školu a rovnako aj, zverejnený na stránke školy.