Súkromná stredná športová škola

 

Navigácia

Dôležité oznamy

Kritéria prijatia do 1. ročníka 2020/2021

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2020/2021

           

          

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2020/2021

           

            Súkromná stredná športová škola, M.C.Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava ponúka možnosť pre absolventov základnej školy študovať v týchto študijných odboroch:

 

Stredná športová škola – ODBOR:

 

7471 M – športový manažment - štúdium končí maturitnou skúškou – kritériá prijatia – talentové skúšky

7475 M - digitálne služby v športe - štúdium končí maturitnou skúškou – kritériá prijatia – talentové skúšky

7476 M - spracovanie dát v športe - štúdium končí maturitnou skúškou – kritériá prijatia – talentové skúšky

 

V prípade otázok :

Kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je Martina Duffeková a Mgr. Roman Beitl

Mobil: +421 940 431 031

E-mail: taj.skolysport@gmail.com, info@sportskola.sk

www.sportskola.sk alebo ssportovasos.edupage.org

 

            Riaditeľka Súkromnej strednej športovej školy (ďalej len riaditeľka školy) organizuje prijímacie konanie v zmysle § 62 ods. 7,64, 65, 66, 105 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon). Vo všetkých nižšie uvedených častiach sa pod pojmom škola rozumie Súkromná stredná športová škola, M.C.Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava.

 

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

 

Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 65 zák. 245/2008 (talentové skúšky). Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne, ako je uvedené vyššie.

Odbor 7471 M športový manažment

Odbor 7475 M digitálne služby v športe

Odbor 7476 M spracovanie dát v športe        

 

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa týka všetkých žiakov bez rozdielu.

Počet žiakov, ktorých možno prijať na štúdium v príslušnom školskom roku:

Pre školský rok 2020/2021 je možné prijať 31 žiakov do I. ročníka [§ 64, ods. 3, zák. 245/2008].

 

 

Riaditeľka školy určuje termíny prijímacích skúšok na školu takto:

riadny termín - 24. 3. 2020

riadny termín – 26. 3. 2020

náhradný termín - 1. 4. 2020

II. termín: v prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v 1. kole oznámi riaditeľ školy do 6.6.2020 termín 2. kola talentových skúšok, ktoré sa môžu konať 22.6. 2020.  

 

Miesto konania : v priestoroch školy, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava

            Na základe prihlášky zaslanej na školu bude každý uchádzač/zákonný zástupca písomne informovaný o termíne prijímacieho konania uchádzača. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšok a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Konkrétny termín bude oznámený uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnych termínoch.

 

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE

Súčasťou prijímacieho konania je :

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

2. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Bodovanie prospechu za II. polrok 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka z vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním je nasledovné:

Priemer do 1,50 = 10 bodov

Priemer do 2,00 = 8 bodov

Priemer do 2,30 = 6 bodov

Priemer do 2,50 = 4 body

Priemer do 2,70 = 2 body

Priemer nad 2,70 = 0 bodov

 

3. Overenie schopností, zručností, talentové skúšky - maximálny počet  bodov je 93

Všeobecný pohybový test – 81 bodov

Špeciálny pohybový test – 30 bodov

 

4. Zdravotný stav - lekársku správu, resp. potvrdenie (musí obsahovať aj výsledky záťažového testu) treba odovzdať najneskôr pri prezentácii na talentových skúškach. Bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave nemôže byť uchádzač pripustený k talentovým skúškam.

 

5. Športové výsledky – potvrdenie o výške súťaží, v ktorých uchádzač súťaží – potvrdenie o členstve v športovom klube, v regionálnych výberoch, v slovenskej reprezentácii, kópie diplomov za dosiahnuté úspechy (max. 10 bodov).

Potvrdenie o členstve v športovom klube je potrebné predložiť najneskôr pri prezentácii na talentových skúškach.

6. Test – všeobecné jazykové a študijné predpoklady, slovenský jazyk, anglický jazyk, biológia, matematika, šport, zemepis (max. 30 bodov).

 

Maximálny počet získaných bodov je 133.

 

 

ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:

 

1. Na úspešné zvládnutie talentových skúšok je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu zo všetkých bodov Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov – min. 67.

Riaditeľ školy odpustí uchádzačovi absolvovanie talentovej skúšky, ak sa uchádzač na Majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2019 alebo 2020 (a vyššej majstrovskej súťaže) umiestnil na 1. až 3. mieste. Uchádzač, ktorý spĺňa uvedenú podmienku sa považuje za úspešného absolventa skúšky so ziskom 93 bodov.

2. Riaditeľ školy zverejní výsledné poradie uchádzačov samostatne pre každý študijný odbor v určených termínoch v zmysle zákona na internetovej stránke školy www.sportskola.sk.

3. Výsledky prijímacej skúšky budú uchádzačom oznámené aj písomne. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí.

4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

5. Pri zápise zákonný zástupca predloží zápisný lístok (vydáva ZŠ), potvrdenie o zaplatení zápisného a podpíše zmluvu o štúdiu.

6. Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou, a to len na jednej strednej škole.

 

            V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný, a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať - zápisné sa v tom prípade nevracia.

            Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v priebehu mesiaca apríl 2020 na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

 

 

 

 

Odbor 7451 J  športové gymnázium:

 

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa týka všetkých žiakov bez rozdielu.

Počet žiakov, ktorých možno prijať na štúdium v príslušnom školskom roku:

Pre školský rok 2019/2020 je možné prijať 31 žiakov do I. ročníka [§ 65, ods. 4, zák. 245/2008].

 

Riaditeľka školy určuje termíny prijímacích skúšok na školu takto:

riadny termín - 24. 3. 2020

riadny termín – 26. 3 .2020

náhradný termín - 1. 4. 2020

 

Miesto konania : v priestoroch školy, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava

            Na základe prihlášky zaslanej na školu bude každý uchádzač/zákonný zástupca písomne informovaný o termíne prijímacieho konania uchádzača. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšok a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Konkrétny termín bude oznámený uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť v riadnych termínoch.

 

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE

Súčasťou prijímacieho konania je :

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

2. Vedomostná skúška:

Uchádzač o prijatie úspešne absolvoval vedomostnú skúšku, ak dosiahol aspoň 100 bodov z 200 možných.

  • študijné výsledky zo základnej školy – 100 bodov (vyhovujúci prospech, dávajúci predpoklady na zvládnutie gymnaziálneho štúdia), prihlášky žiakov, ktorí mali na vysvedčení zo ZŠ nedostatočnú, nebudú akceptované
  • psychodiagnostický test – 100 bodov (psychologický test - hodnotí psychológ vyjadrením vyhovujúci alebo nevyhovujúci)

Bodovanie prospechu za II. polrok 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka z vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním je nasledovné:

Priemer do 1,00 = 100 b             Priemer do 1,70 = 65 b             Priemer do 2,40 = 30 b

Priemer do 1,10 = 95 b                          Priemer do 1,80 = 60 b             Priemer do 2,50 = 25 b

Priemer do 1,20 = 90 b                          Priemer do 1,90 = 55 b             Priemer do 2,60 = 20 b

Priemer do 1,30 = 85 b                          Priemer do 2,00 = 50 b            Priemer do 2,70 = 15 b

Priemer do 1,40 = 80 b                          Priemer do 2,10 = 45 b             Priemer do 2,80 = 10 b

Priemer do 1,50 = 75 b                          Priemer do 2,20 = 40 b             Priemer do 2,90 = 5 b

Priemer do 1,60 = 70 b                          Priemer do 2,30 = 35 b             Priemer do 3,00 a viac = 0 b

 

3. Overenie schopností, zručností, talentové skúšky - maximálny počet 93 bodov

Uchádzač o prijatie úspešne absolvoval talentovú skúšku, ak dosiahol aspoň 50 bodov z 93 možných.

- pri športových hrách sa pri výbere zohľadňuje aj hráčsky post,

 

Všeobecný pohybový test – 63 bodov

Špeciálny pohybový test – 30 bodov

Rozhodujúci pre výber je výsledok špeciálneho testu - úroveň dominantnej pohybovej schopnosti, a to aj v prípade, ak majú viacerí uchádzači rovnaký súčet bodov zo špeciálneho a všeobecného testu.

 

4. Zdravotný stav - lekársku správu, resp. potvrdenie, že absolvoval predpísané lekárske vyšetrenie (lekársky posudok v prihláške na štúdium) a jeho zdravotný stav mu umožňuje v plnom rozsahu absolvovať talentovú skúšku a štúdium na ŠG. Bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave nemôže byť uchádzač pripustený k talentovým skúškam.

 

Maximálny počet získaných bodov je 293.

 

ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:

1. Pre úspešné zvládnutie talentových skúšok je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu zo všetkých bodov Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov – min. 147.

Riaditeľ školy odpustí uchádzačovi absolvovanie talentovej skúšky, ak sa uchádzač na Majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2019 alebo 2020 (a vyššej majstrovskej súťaže) umiestnil na 1. až 3. mieste. Uchádzač, ktorý spĺňa uvedenú podmienku sa považuje za úspešného absolventa skúšky so ziskom 93 bodov.

V prípade zhody u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí:

  1. talentová skúška
  2. vedomostná skúška
  3. prospech ZŠ
  4. riaditeľ školy

 

2. Riaditeľ školy zverejní výsledné poradie uchádzačov samostatne pre každý študijný odbor v určených termínoch v zmysle zákona na internetovej stránke školy www.sportskola.sk.

3. Výsledky prijímacej skúšky budú uchádzačom oznámené aj písomne. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí.

4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

5. Pri zápise zákonný zástupca predloží zápisný lístok (vydáva ZŠ), potvrdenie o zaplatení zápisného a podpíše zmluvu o štúdiu.

6. Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou, a to len na jednej strednej škole.

 

            V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný, a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať - zápisné sa v tom prípade nevracia.

            Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v priebehu mesiaca apríl 2020 na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

 

 

 

 

v Bratislave 20.1.2020                                                                                     Mgr. Silvia Jakabová

                                                                                                                        riaditeľka školy