Súkromná stredná športová škola

 

Navigácia

Dôležité oznamy

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vianočné prianie
 • ID pre zoom

  Pre dištančné vyučovanie posielam ID pre zoom(to isté ako bolo) a nový password, jednotný = 123456 pre všetkých, tí ktorí ešte nemajú si urýchlene zmenia. Ak máte problém s vyučujúcimi na jednotlivých predmetoch, kontaktujte triednych učiteľov.

  Zoznam ZOOM ID
          
  Učiteľ                                ID na ZOOM  -          Password 
  Michal Polčic -                    774-506-5263 -          123456
  Roman Beitl  -                    835-715-3255 -          123456
  Viera Brillová -                    853-707-6050 -          123456
  Lívia Kunst Krížová -          880-869-4209 -          123456
  Tatiana Bollová -                 873-904-1957 -          123456
  Zuzana Hagarová -             980-543-8015  -         346357 (123456)
  Slavomír Abrahámovský -  856-839-3246  -         123456
  Marek Trajter -                    356-536-8080  -         435265 (123456)
  Monika Krošláková -           384-331-6579  -         123456
  Jarmila Kleinová -               514-218-2422  -         123456
  Silvia Jakabová  -               395-585-4423  -         123456
  Peter Kovacs -                    960-606-6422  -         123456
  Martina Duffeková -            759-326-6271  -         123456
  Rudolf Kopčok (MAT) -       824-843-5290  -         123456
  Klára Kironská -                                                    123456
   

 • Organizácia začiatku školského roka 2020/21

  Do školy nastupujú všetci žiaci 1. – 4. ročníka -POVINNE S RÚŠKOM NA TVÁRI

   

  Prvý školský deň - 02. 09. 20120

  POZOR !!!  - žiaci prvého a druhého ročníka prichádzajú na 9:00 a žiaci tretieho a štvrtého ročníka na 9:30 

   

  9:00  - žiaci 1. ročníka sa stretnú vo vestibule školy, následne postupujú podľa pokynov učiteľov

                - žiaci 2. ročníka sa stretávajú na tribúne, do budovy školy vchádzajú len v sprievode triedneho učiteľa Mgr. Polčica

           

  9:30 -  žiaci 3. a 4. ročníka  sa stretnú na tribúne, do budovy školy vchádzajú len     v sprievode triedneho učiteľa Mgr. Beilt, Ing. Brillová

   

 • Podmienky vstupu do školy od 02.09.2020

  Oznam zákonným zástupcom

  a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

   

 • Podmienky otvárania škôl v školskom roku 2020/21

  Vážení rodičia, na tomto linku (https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/) si môžete pozrieť manuál k otváraniu základných škôl v septembri 2020. Zároveň tu nájdete ďalšie prílohy, ktoré rodič musí vyplniť a odovzdať:

  • príloha č. 4. - Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka 
  • príloha č. 5 - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

   

  O ďalších interných pokynoch, ktoré sa budú týkať organizácie vyučovania v našej škole od septembra 2020, Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

   

 • Komisionálne skúšky za druhý polrok 2019/2020

  Komisionálne skúšky budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

  24.8.2020 - PONDELOK

  Majdák Pavol - PAS (8:00), ZPV (9:00), ADK (10:00)

  Horínek Martin - PAS (8:00)

  25.8.2020 - UTOROK

  Dao Oliver - ANJ (9:00), SMA (10:30)

  Chlepková Nocol -SJL (9:30)

  Lobodáš Daniel - SJL (9:30), EKO (8:30)

  Jaroš Samuel - SJL (10:30)

  Majdák Pavol - ANJ (8:00), NEJ (9:00)

  26.8.2020 - STREDA

  Lobodáš Daniel - ZSM (8:30), TAD (9:30)

  Staršicová Vanessa - TAD (9:30)

  Majdák Pavol - EKO (8:00), ZSM (9:00)

  27.8.2020 - ŠTVRTOK

  Viteková Karolína - SMA (10:30), CMR (11:30)

  Majdák Pavol - TAD (8:00), API (9:00)

  Jaroš Samuel - API (9:00), ZDR (10:00)

 • Organizácia vyučovania po 22.6.2020

  1. on-line vyučovanie pokračuje v dňoch 22.6. až 24.6.2020
  2. žiaci sa do školy dostavia dňa:
      29.6.2020 o 9:00 hod. vo svojich triedach, kde odovzdajú učebnice a skrinky
      30.6.2020 o 9:00 hod. opäť vo svojich triedach a prevezmú si vysvedčenia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • MATURITA 2020

  Oznam o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky  žiakov Súkromnej strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne: 

   

  1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.  

  2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.  

  3.  V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.  

  4.  Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

  4.1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 
  4.2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 
  4.3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. 
  4.4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 
  4.5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020. 
  4.6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.  
  4.7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 5. 

  5.  Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou alebo neboli administratívne hodnotení a uskutoční sa nasledovne: 

  5.1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať. 
  5.2 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy. 
  5.3 Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 
  5.4 Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie. 
  5.5 Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní. 
  5.6 Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí. 
  5.7 Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. 

  6.  Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

  7.  Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne. 

   

   

   

  V Bratislave 23.04.2020                                                Mgr. Silvia Jakabová 

                                                                                             riaditeľka SSŠŠ

 • Záverečné a priebežné hodnotenie žiakov Súkromnej strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

  Oznam o priebežnom a  záverečnom hodnotení žiakov Súkromnej  strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v II. polroku školského roka 2019/2020  
   

  Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov vydaného dňa 20.04.2020 ministrom školstva, po rozhodnutí a prerokovaní pedagogickej rady školy dňa 24.04.2020, sa priebežné a koncoročné hodnotenie uskutočňuje nasledovne:  

   

  Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:  

  - zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

  - sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  
  - akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.  

   

  Zásady hodnotenia  

  1. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. Počas prerušeného vyučovania v školách sa hodnotí príprava, spolupráca žiaka a plnenie úloh dištančného vzdelávania. 

  2. V rámci priebežného aj záverečného hodnotenia bude využívané hodnotenie písomné na základe  plnenia zadaných  úloh, spolupráce a účasti žiaka na vyučovaní online formou prostredníctvom zvolenej aplikácie.  

  Na základe usmernenia boli prijaté nasledovné opatrenia: 

  Z dôvodu prerušenia vyučovania nebudú klasifikované nasledovné predmety: 

  Športová príprava (2. AB, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B ) 
  Telesná výchova (2.AB, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B) 
  Aplikovaná Informatika (1.ŠA) 
  Písanie na počítači (1.ŠA) 
  Administratíva a korešpondencia (3.A, 3.B) 

  Z neklasifikovaných predmetov sa na vysvedčení žiakom uvedie slovo absolvoval(a). 

    
  Získavanie podkladov na hodnotenie  

  1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.  

  2. Počas prerušeného vyučovania v škole budeme hodnotiť slovne žiakov a môžeme aj na základe testov, priebežných písomných skúšok, prezentácii a ústneho skúšania formou online komunikácie.  

  3. V čase mimoriadnej situácie nerealizujeme predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  

  4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej dva týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň.   

   
   

  Postup do vyššieho ročníka  

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník, okrem prípadov, uvedených v bode 2. 

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

  3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v I. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.  

   

   

   

   

   

  V Bratislave 24.04.2020                                                   Mgr. Silvia Jakabová 

                                                                                                 riaditeľka SSŠŠ

 • Komisionálne skúšky za 1 1/2 rok 2019/20

  Komisionálne skúšky za prvý 1/2 rok šk.r. 2019/20 budú od 17.4.2020 do 23.4.2020, podľa priloženého harmonogramu. Každý sa prihlási v daný deň, hodinu k príslušnému učiteľovi.

 • ID učiteľov na ZOOM
  Zoznam ZOOM ID
  		
  Učiteľ        ID na ZOOM   Predmety

   

  Michal Polčic	   774-506-5263  TAD I.roč,WWS I.-II. roč, 
  Roman Beitl  	   835-715-3255  TAD II.-IV. Roč., DEJ
  Viera Brillová    853-707-6050  EKO II.-III.roč, PAS, ZSM, ADK, PIP
  Lívia Kunst Krížová  880-869-4209  APC IV.roč, THP II.-IV.roč, VWS III.-IV.roč, ZDR
  Tatiana Bollová	   873-904-1957  SJL, BIO, ZAF
  Jozef Laincz	   810-874-0919  ANJ I.-II.roč, KZJ III.-IV.roč
  Zuzana Hagarová    980-543-8015  NEJ, ETV, OBN
  Slavomír Abrahámovský 856-839-3246  ANJ III.-IV.roč
  Marek Trajter     356-536-8080  ZMS II.-III.roč
  Monika Krošláková   384-331-6579  ZPM, ZMS IV.roč
  Jarmila Kleinová   514-218-2422  EKO I.roč, USP, UCT
  Silvia Jakabová    395-585-4423  SMM, CZM
  Peter Kovacs	   960-606-6422  CHE, ACHE II.-III.roč, BOC II.-III.roč, HAT
  Lilla Koreňová    640-064-5640  MAT
  Martina Duffeková   759-326-6271  ZPS
   
 • INFORMÁCIA

  Školy ostanú zatvorené až do odvolania, podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

 • Oznam riditeľky školy

  V Bratislave 17.03.2020

  Milé žiačky, vážení žiaci,

  srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, v tejto pre všetkých nás nezvyčajnej a nepredvídateľnej situácii, sa k Vám prihovoriť. Vedenie našej školy, ako aj ja osobne, si plne uvedomujeme vážnosť situácie.

  Predovšetkým nám záleží na tom, aby ste Vy aj naši pedagógovia boli zdraví, neohrození a pripravení ďalej študovať, vyučovať a spolupracovať. Preto v súlade s nariadením krízového štábu a Vlády SR, sme našu školu zatvorili (zatiaľ) do 27.3.2020, čo znamená, že v tomto čase sme prerušili vyučovanie a požiadali sme všetkých našich pedagógov, ktorí s Vami majú mať vyučovanie alebo iné aktivity v tomto období, aby s Vami konzultovali elektronicky a pripravili pre Vás zo všetkých predmetov elektronické študijné materiály tak, aby ste mohli všetky predmety plnohodnotne absolvovať a aby nebolo ohrozené Vaše štúdium. Samozrejme, vyžaduje to aj z Vašej strany zodpovedný prístup k samoštúdiu na základe poskytnutých materiálov. V prípade, že by ste od niektorých pedagógov nedostali materiály, pokyny ku štúdiu, resp. by ste nedostali odpovede na Vaše otázky, alebo by bol prístup vyučujúceho neprimeraný alebo neštandardný, prosím Vás, aby ste o tom informovali vedenie školy. Predpokladáme ale, že k takým situáciám vôbec nedôjde, záleží nám totiž na serióznej a zodpovednej spolupráci učiteľov a žiakov.

  Akékoľvek otázky a vzniknuté problémy konzultujte s triednym učiteľom.

  Sledujte internetovú stránku našej školy, ak to daná situácia bude vyžadovať, zverejnené budú ďalšie pokyny a usmernenia. Konajte a študujte zodpovedne a s rozvahou. Prajem Vám všetko dobré!

   

  S úctou

  Silvia Jakabová

  riaditeľka školy

 • Prevencia pred koronavírusom

  odporúčania hygienikov

 • Riaditeľské voľno

  z dôvodu konania opravných MS 2019, bude v dňoch 16.9.2019 riaditeľské voľno pre žiakov I. až IV. ročníka. V utorok 17.9.2019 žiaci IV. ročníkov majú štúdijné voľno a žiaci I. až  III. ročníka majú zraz pred školou o 9:00. V stredu je už riadne vyučovanie.

 • Zčiatok školského roka

  Nový školský rok sa začína 2.9.2019 o 9:00 hod. Zraz všetkých žiakov bude v jednotlivých triedach. Ďalej sa žiaci riadia pokynmi triednych učiteľov.

 • Maturitné skúšky - september 2019

  Pre žiakov, ktorí neuspeli na MS v máji 2019 a pre tých, ktorí nemali ukončený štvrtý ročník v riadnom termíne budú opravné / riadne MS v dňoch 16.9. a 17.9.2019. Presný rozpis bude doplnený začiatkom septembra 2019. Na opravné písomné MS nie je nikto prihlásený.

 • Komisionálne skúšky za šk.r. 2018/19

  Milí žiaci, pre tých, ktorí nemajú uzatvorený druhý polrok šk.r. 2018/19 pripomínam, že komisionálne skúšky sa konajú od 22.8.2019 do 28.8.2019 podľa priloženého harmonogramu. Harmonogram obsahuje aj povolené výnimky na základe Vašich žiadostí.Rozvrh_uzatvarania_2.polroka_sk.rok_201819-converted.pdf

  Začiatok skúšok je vždy o 9:00 hod, pred komisionálnou skúškou je nutné zaplatiť u pani tajomníčky poplatok 40,-€, tak ako je uvedené v zmluve o štúdiu. (v priloženej tabuľke s rozvrhom je uvedené aj to, kto za skúšky platí)