Súkromná stredná športová škola

 

Navigácia

Štvrtok 21. 1. 2021

Štvrtok 21. 1. 2021

Stravná jednotka je 3,21 Eur / 1 žiak / 1 obed

stravné je potrebné platiť každý mesiac so splatnosťou vždy do 15-teho v mesiaci! (prvá platba do 15.09. a posledná 15.6. Vyúčtovanie obedov je raz ročne do 31.08. za príslušný školský rok (preplatok - nedoplatok bude vrátený - vyčíslený k úhrade).

Sumu vypočítate podľa počtu pracovných dní v mesiaci x suma obeda

Príklad  : 22 pracovných dní x 3.21 = 70.62 Eur  (suma na každý mesiac bude odlišná, podľa počtu pracovných dní v mesiaci)

Bankový účet: SK521100 0000 0029 4404 5598

Variabilný symbol = pridelené ID žiaka - prosím VS dodržať, nový systém môže zapísať platbu inému žiakovi s rovnakým priezviskom v inej triede.
Konštantný symbol: 308

Do popisu transakcie: priezvisko stravníka /nie vždy sa zhoduje s majiteľom účtu/ a trieda I.ŠA, IIŠA, III.A............./ z dôvodu presnej identifikácie platby je potrebné uviesť aj tieto informácie.

 

Prihlasovanie na obedy:

Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do 04.09.2020 (prihláška je záväzná na celý školský rok a odhlásenie je nutné zaslať písomne).

Obed bude vydávaný prostredníctvom čipu - 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu je 5,-€)

Odhlasovanie zo stravy:

Odhlasovanie je možné prostredníctvom stránky školy, kde je uvedený link http://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Ligin.aspx?login=manual  Žiak dostane prístupové heslo, prostredníctvom ktorého sa prihlási a následne sa môže odhlasovať zo stravy, prípadne robiť zmeny vo výbere jedál.

Odhlásenie aj výber jedál je možné 1 deň vopred do 9:00 hod.

Opätovné prihlásenie na stravu (po odhlásení) je možné najneskôr dva pracovné dni vopred do 9:00 hodiny ráno.

Za odhlásenie zo stravy v prípade neprítomnosti žiaka je zodpovedný rodič.

 

Novinky

 • Pre dištančné vyučovanie posielam ID pre zoom(to isté ako bolo) a nový password, jednotný = 123456 pre všetkých, tí ktorí ešte nemajú si urýchlene zmenia. Ak máte problém s vyučujúcimi na jednotlivých predmetoch, kontaktujte triednych učiteľov.

  Zoznam ZOOM ID

  Učiteľ ID na ZOOM - Password
  Michal Polčic - 774-506-5263 - 123456
  Roman Beitl - 835-715-3255 - 123456
  Viera Brillová - 853-707-6050 - 123456
  Lívia Kunst Krížová - 880-869-4209 - 123456
  Tatiana Bollová - 873-904-1957 - 123456
  Zuzana Hagarová - 980-543-8015 - 346357 (123456)
  Slavomír Abrahámovský - 856-839-3246 - 123456
  Marek Trajter - 356-536-8080 - 435265 (123456)
  Monika Krošláková - 384-331-6579 - 123456
  Jarmila Kleinová - 514-218-2422 - 123456
  Silvia Jakabová - 395-585-4423 - 123456
  Peter Kovacs - 960-606-6422 - 123456
  Martina Duffeková - 759-326-6271 - 123456
  Rudolf Kopčok (MAT) - 824-843-5290 - 123456
  Klára Kironská - 123456

 • Do školy nastupujú všetci žiaci 1. – 4. ročníka -POVINNE S RÚŠKOM NA TVÁRI

  Prvý školský deň - 02. 09. 20120

  POZOR !!! - žiaci prvého a druhého ročníka prichádzajú na 9:00 a žiaci tretieho a štvrtého ročníka na 9:30

  9:00 - žiaci 1. ročníka sa stretnú vo vestibule školy, následne postupujú podľa pokynov učiteľov

  - žiaci 2. ročníka sa stretávajú na tribúne, do budovy školy vchádzajú len v sprievode triedneho učiteľa Mgr. Polčica

  9:30 - žiaci 3. a 4. ročníka sa stretnú na tribúne, do budovy školy vchádzajú len v sprievode triedneho učiteľa Mgr. Beilt, Ing. Brillová

 • Oznam zákonným zástupcom

  a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Vážení rodičia, na tomto linku (https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/) si môžete pozrieť manuál k otváraniu základných škôl v septembri 2020. Zároveň tu nájdete ďalšie prílohy, ktoré rodič musí vyplniť a odovzdať:

  • príloha č. 4. - Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka
  • príloha č. 5 - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

  O ďalších interných pokynoch, ktoré sa budú týkať organizácie vyučovania v našej škole od septembra 2020, Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

 • Komisionálne skúšky budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

  24.8.2020 - PONDELOK

  Majdák Pavol - PAS (8:00), ZPV (9:00), ADK (10:00)

  Horínek Martin - PAS (8:00)

  25.8.2020 - UTOROK

  Dao Oliver - ANJ (9:00), SMA (10:30)

  Chlepková Nocol -SJL (9:30)

  Lobodáš Daniel - SJL (9:30), EKO (8:30)

  Jaroš Samuel - SJL (10:30)

  Majdák Pavol - ANJ (8:00), NEJ (9:00)

  26.8.2020 - STREDA

  Lobodáš Daniel - ZSM (8:30), TAD (9:30)

  Staršicová Vanessa - TAD (9:30)

  Majdák Pavol - EKO (8:00), ZSM (9:00)

  27.8.2020 - ŠTVRTOK