Súkromná stredná športová škola

 

Navigácia

Streda 29. 6. 2022

Streda 29. 6. 2022

Stravná jednotka je 3,27 Eur / 1 žiak / 1 obed

stravné je potrebné platiť každý mesiac so splatnosťou vždy do 15-teho v mesiaci! (prvá platba do 15.09. a posledná 15.6. Vyúčtovanie obedov je raz ročne do 31.08. za príslušný školský rok (preplatok - nedoplatok bude vrátený - vyčíslený k úhrade).

Sumu vypočítate podľa počtu pracovných dní v mesiaci x suma obeda

Príklad  : 22 pracovných dní x 3.27 = 71.94 Eur  (suma na každý mesiac bude odlišná, podľa počtu pracovných dní v mesiaci)

Bankový účet: SK521100 0000 0029 4404 5598

Variabilný symbol = pridelené ID žiaka - prosím VS dodržať, nový systém môže zapísať platbu inému žiakovi s rovnakým priezviskom v inej triede.
Konštantný symbol: 308

Do popisu transakcie: priezvisko stravníka /nie vždy sa zhoduje s majiteľom účtu/ a trieda I.ŠA, IIŠA, III.ŠA............./ z dôvodu presnej identifikácie platby je potrebné uviesť aj tieto informácie.

 

Prihlasovanie na obedy:

Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do 08.09.2021 (prihláška je záväzná na celý školský rok a odhlásenie je nutné zaslať písomne).

Obed bude vydávaný prostredníctvom čipu - 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu je 5,-€)

Odhlasovanie zo stravy:

Odhlasovanie je možné prostredníctvom stránky školy, kde je uvedený link http://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual  Žiak dostane prístupové heslo, prostredníctvom ktorého sa prihlási a následne sa môže odhlasovať zo stravy, prípadne robiť zmeny vo výbere jedál.

Odhlásenie aj výber jedál je možné 1 deň vopred do 9:00 hod.

Opätovné prihlásenie na stravu (po odhlásení) je možné najneskôr dva pracovné dni vopred do 9:00 hodiny ráno.

Za odhlásenie zo stravy v prípade neprítomnosti žiaka je zodpovedný rodič.

 

Novinky

 • Opravná MATURITNÁ SKÚŠKA

  Opravná MATURITNÁ SKÚŠKA

  • Opravné maturitné skúšky

  • Vykonanie opravnej maturitnej skúšky

   Ak žiak strednej odbornej školy na maturitnej skúške z niektorých, najviac však dvoch predmetov (vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky) neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).

   Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch maturitných predmetov, alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú skúšku. (podľa § 88, ods. 7 školského zákona).

 • Pokyny k otvoreniu šk.r. 2021/2022

  Vážení rodičia a milí žiaci,

  školský rok 2021/2022 sa začína 2.9.2021 slávnostným otvorením školského roka.

  Organizácia vyučovania 2.9.2021

  9:00 - 9:30 hod - otvorenie šk.r. v triedach, príhovor riaditeľky školy

  9:30 - 10:00 hod. - úvodné informácie od triednych učiteľov

  10:00 hod. - fotenie tried pri príležitosti 10. výročia školy - jednotlivé triedy sa fotia samostatne vo vestibule školy, (začíname 4. ročníkom)

  Organizácia vyučovania 3.9.2021

  9:00 - 12:00 - triednicke hodiny, preberanie učebníc, skriniek

 • Rozvrh uzatvárania 2.polroka za šk. rok 2020 / 2021

  komisionálne skúšky august 2021

  komisionálne súšky k uzatvoreniu druhého 1/2 roku budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu

 • vzhľadom na zmeny v pedagogickom zbore, uverejňujem aktualizáciu ID pre zoom

  Aktualizácia ID pre Zoom: PASSWORD pre všetky ID je 123456

  PaedDr. Silvia Jakabová - 395 585 4423

  Ing. Jarmila Kleinová Brnková - 514 218 2422

  Ing. Lívia Kunst Krížová, PhD. - 880 869 4209

  Martina Duffeková - 759 326 6271

  Mgr. Slavomír Abrahamovský - 856 839 3246

  Mgr. Roman Beitl - 835 715 3255

  Mgr. Tatiana Bollová - 873 904 1957

  Ing. Viera Brillová - 853 707 6050

 • Pre dištančné vyučovanie posielam ID pre zoom(to isté ako bolo) a nový password, jednotný = 123456 pre všetkých, tí ktorí ešte nemajú si urýchlene zmenia. Ak máte problém s vyučujúcimi na jednotlivých predmetoch, kontaktujte triednych učiteľov.

  Zoznam ZOOM ID

  Učiteľ ID na ZOOM - Password
  Michal Polčic - 774-506-5263 - 123456
  Roman Beitl - 835-715-3255 - 123456
  Viera Brillová - 853-707-6050 - 123456
  Lívia Kunst Krížová - 880-869-4209 - 123456
  Tatiana Bollová - 873-904-1957 - 123456
  Zuzana Hagarová - 980-543-8015 - 346357 (123456)
  Slavomír Abrahámovský - 856-839-3246 - 123456
  Marek Trajter - 356-536-8080 - 435265 (123456)
  Monika Krošláková - 384-331-6579 - 123456
  Jarmila Kleinová - 514-218-2422 - 123456
  Silvia Jakabová - 395-585-4423 - 123456
  Peter Kovacs - 960-606-6422 - 123456
  Martina Duffeková - 759-326-6271 - 123456
  Rudolf Kopčok (MAT) - 824-843-5290 - 123456
  Klára Kironská - 123456