Súkromná stredná športová škola

 

Navigácia

Dôležité oznamy

Maturity 2019

Informácie k maturite

Dôležité termíny MATURITY 2020

Maturity 2019/2020

30. september 2019 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2019 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2020 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

Riadny termín:

17. marec 2020 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

18. marec 2020 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk (B1 a B2)

 

Náhradný termín:

31. marec 2020 - slovenský jazyk a literatúra

1. apríl 2020 - anglický jazyk, nemecký jazyk (B1 a B2)

 

Opravný termín - predbežne:

3.-8. september 2020

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk, Nemecký jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, Nemecký jazyk - 60 minút (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2020 aj so zoznamom učebných pomôcok.

 

Praktická časť maturitnej skúšky - obhajoba vlasného projektu

Prácu na obhajobu treba odovzdať do 15.1.2020 (hrebeňová väzba, 2 výtlačky)

21.4.2019 - 23.4.2019 - podľa rozpisu

Časový harmonogram ústnej formy internej časti 

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej (ústnej) časti maturiznej skúšky jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od

18. mája 2020 do 5. júna 2020. Konkrétny termí pre našu školu bude upresnení ihneď po doručení OŠ OÚ Bratislava.

                     - slovenský jazyk a literatúra - začiatok skúšania o 8:00 

                     - anglický jazyk - začiatok skúšania o 8:00

                     - teoretická zložka odborných predmetov - odbor: športový manažment - začiatok skúšania o 8:00

                     - teoretická zložka odborných predmetov - odbor: výživa a šport - začiatok skúšania o 8:00