Súkromná stredná športová škola

 

Navigácia

Dôležité oznamy

Kritéria prijatia do 1. ročníka 2022/2023

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia

pre školský rok 2022/2023

 

 

Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023 a vzťahujú sa na prijímanie uchádzačov o štúdium do týchto študijných odborov Súkromnej strednej športovej školy v Bratislave:

 

7471 M športový manažment (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou, s počtom 30 žiakov) 

7475 M digitálne služby v športe (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou, s počtom 14 žiakov)

 

Podanie prihlášky:

Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.

Termín podania prihlášky na štúdium je do 20. marca 2022 na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zákona č. 245/2008 Z. z. (talentové skúšky). 

 

Termíny prijímacích skúšok:

-      prijímacie konanie bude prebiehať v dvoch fázach, v termínoch určených ministerstvom školstva pre organizovanie prijímacích skúšok na študijné alebo učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadanie pre školský rok 2022/23:

1.      fáza 

Overenie športového výkonu - všeobecné a špeciálne motorické testy pre jednotlivé športy

- v jednom dni v termíne od 28. marca do 01. apríla 2022

2. fáza

Psychotesty                1. termín          05. mája 2022

                                   2. termín          12. mája 2022

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČA

1. Úspešné ukončenie základnej školy – na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy a žiaci, ktorí ukončili 9. ročník základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľovi školy do 20. marca 2022.

Priemer do 1,50 = 10 bodov

Priemer do 2,00 = 8 bodov

Priemer do 2,30 = 6 bodov

Priemer do 2,50 = 4 body

Priemer do 2,70 = 2 body

Priemer nad 2,70 = 0 bodov

 2. Lekárske potvrdenie od športového lekára o zdravotnej spôsobilosti. To treba odovzdať najneskôr pri prezentácii na talentových skúškach.

 3. Úspešné absolvovanie overenia všeobecných pohybových schopností – talentových skúšok

- všeobecná časť – overenie všeobecného športového nadania  (bodová škála od 0 do 50 bodov)

- špecifická časť – overenie nadania v rámci vykonávaného športu (bodová škála od 0 do 90 bodov)

Uchádzač o štúdium je hodnotený komisiou zostavenou odborníkmi a trénermi daného druhu športu.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží zdôvodnenie riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hod., umožní riaditeľka školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľka školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru.

 4. Absolvovanie psychotestov – ak uchádzač urobí psychotesty s výsledkom NEVYHOVUJE – nemôže byť prijatý na strednú športovú školu.

 5. Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.

 6. Doklady o členstve v klube/družstve súťažiacom v oficiálnych zväzových súťažiach.

 

Maximálny počet získaných bodov je 150.

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY

1.      Všeobecné testy

 

 1. Beh na 10 m                           (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
 2. Beh na 30 m                           (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
 3. Skok do diaľky z miesta          (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
 4. Hod medicinbalom                  (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
 5. Test ohybnosti                         (bodová škála  od 0 do 10 bodov)

 

2.      Špeciálne testy

 


Futbal:             Beh 5x10 m (člnkový beh)                

                  Slalom s loptou na čas (s)                               (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

                        Hodnotenie hry / hry brankára

 


Hokej: Korčuľovanie vpred s pukom (10m)              

    Korčuľovanie vpred s pukom (36m)                 (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

           Hodnotenie hry / hry brankára

 


Tenis:  Základné tenisové údery do  vymedzeného územia                    (bodová škála

           Servis na presnosť                                                                       od 0 do 90

           Hodnotenie hry / hra na seba                                                      bodov)        

 


MMA: Základné gymnastické prvky

          Pohybová koordinácia                             (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

   Vlastná práca s váhou                                          

          Práca tela s ťažiskom 

 


Atletika: 10 skok striedavonožne z miesta                               

              Vertikálny výskok z miesta so súpažným švihom v cm  

 

Hodnotenie trénera uchádzačov (technika vykonávaných cvičení, celkový pohybový prejav, koordinácia) bodová škál od 0 do 90                                                                                                                                                                                    

 

 


Rôzne športy: Výdrž v zhybe nadhmatom                            

                        Beh 5x10 m (člnkový beh)                           (bodová škála  od 0 do 90 bodov)

                        Test obratnosti                       

                        Sed - ľah (30´)                        

 

Náhradný termín talentových skúšok bude v prípade nepredvídateľných  skutočností zverejnený  na webovom sídle školy

 

Termín konania, časový harmonogram talentovej skúšky a potrebné dokumenty k talentovej skúške budú uchádzačom písomne doručené pred konaním talentovej skúšky.

 

Žiak môže podať prihlášky na dva študijné odbory. V takom prípade musí vyznačiť poradie dôležitosti 1(prioritný odbor) a 2, aby bolo zrejmé, o ktorý študijný odbor prejavuje uchádzač eminentný záujem.

 

V prípade otázok kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je: Bc. Martina Duffeková

Mobil: 0940 431 031

E-mail: taj.skolysport@gmail.com, info@sportskola.sk

Web: www.sportskola.sk                                                                   

 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, budú kritéria aktuálne upravené a zverejnené na webovej stránke školy.

 

ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:

 • Bodové hodnotenie pre posúdenie výsledkov talentových skúšok prideľuje odborná komisia menovaná riaditeľkou školy, zložená z trénerov školy, športových odborníkov a učiteľov školy.
 • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač dosiahnuť, je 150 bodov.
 • Pre úspešné zvládnutie talentových skúšok je potrebné získať minimálne 70 bodov.
 • Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.
 • V prípade rovnosti bodov v danom druhu športu rozhoduje vyšší počet získaných bodov v špeciálnych testoch.
 • Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a zašle uchádzačom rozhodnutie o prijatí spolu s informáciou o termíne, mieste a spôsobe zápisu na štúdium.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy alebo na výveske školy najneskôr do 18. mája 2022.
 • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 23. mája 2022.
 • Pri zápise zákonný zástupca zaplatí zápisné a podpíše zmluvu o štúdiu.

 

V prípade nepredvídateľných okolností alebo zhoršenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, v čase plánovaných talentových skúšok, si škola vyhradzuje právo úpravy požadovaných kritérií.

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 28.02.2022                                                                             PaedDr. Silvia Jakabová

                                                                                                                            riaditeľka SSŠŠ